PRACOWNIA TECHNOLOGII BUDOWLANYCH

LOKALIZACJA: ul. Piłsudskiego 65 Zamość (MAPKA)

NUMER PRACOWNI: 11

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • MIROSŁAW BAJWOLUK
 • ZENON HAŁASA
 • MAREK PŁOCHARZ
 • JANUSZ SEREDA
 • CKP REALIZUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW Z NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODZIE:

  TECHNIK BUDOWNICTWA

  ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  Przygotowujemy do kwalifikacji

  Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa i numer zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Technik budownictwa 311204

  WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  Pracownie technologii budowlanych wyposażone są w nowoczesne narzędzia i sprzęt budowlany potrzebny do wykonywania murowych konstrukcji budowlanych i tynków, określone w programie nauczania. Narzędzia i sprzęt są stosowane między innymi do wykonywania konstrukcji murowych w nowych technologiach systemowych takich jak: SOLBET- YTONG, docieplania budynków, wykonywania izolacji hydrologicznych, wykonywania tynków ciągnionych – ozdobnych. Pracownie technologii budowlanych wyposażone są w stanowiska ćwiczeniowe, do wykonywania konstrukcji murowych i tynków, dodatkowo w pracowni nr 10 znajduje się konstrukcja drewniana domku letniskowego o naturalnych wymiarach w celach ćwiczebnych (np. wykonywanie dociepleń, wykonywanie tynków suchych). Pracownie posiadają zewnętrzny zadaszony (poligon) do wykonywania większych konstrukcji murowych i tynków, w warunkach naturalnych.

  AKTUALNOŚCI

 • Konkursy
 • STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI