title>Historia CKZ w Zamościu

HISTORIA

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość  informuje, że zgodnie z art. 50 ust.2 i art. 51 ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r.poz.2245 z późn. zm.) oraz uchwałą Rada Miasta Zamość nr XIII/199/2019 z dnia 30 września 2019r . i uchwałą nr XIV/246/2019 z dnia 28 października 2019r.  przekształcono  Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu  z siedzibą przy ul. Szczebrzeska 41  na Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1  w Zamościu  z siedzibą przy ul. Szczebrzeskiej 41.

Zmiana nazwy nie zmienia warunków naszej działalności i miejsca tej działalności.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu zostało powołane 1 lutego 1997r. przez Kuratora Oświaty w Zamościu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 kwietnia 1996r. Jest publiczną placówka oświatową prowadzoną przez Miasto Zamość.

Do głównych zadań Centrum należy w szczególności

W ostatnich latach Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu współpracowało w zakresie kształcenia uczniów z następującymi szkołami z terenu miasta Zamość

dodatkowo podjęło współpracę z:

W chwili obecnej Centrum dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami:

  • przy ul. Szczebrzeskiej 102 - pracownie architektury i rolnicze.

    Organem prowadzącym jest Powiat Miasto Zamość. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu

  • STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI