PRACOWNIA ROLNICZA

LOKALIZACJA: ul. Szczebrzeska 102 Zamość hala maszyn (MAPKA)

NUMER PRACOWNI: 3

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W PRACOWNI:

 • Aneta Piłat
 • Renata Terlecka
 • Karol Matej
 • UCZNIOWIE POCHODZĄ ZE SZKOŁY:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODZIE:

 • technik rolnik 314207
 • Przygotowujemy do egzaminu z kwalifikacji

  R.3- Prowadzenie produkcji rolniczej

  INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK

  Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. W związku z tym technik rolnik opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin, ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole, korzysta ze środków Unii Europejskiej.

  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK

  Ze względu na zwiększające ilości gospodarstw rolnych powoduje zapotrzebowaniena osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji. Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu technik rolnik. Absolwent w zawodzie technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcja rolniczą. Może być zatrudniony w instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą ( gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych

  STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI